LPT-leden zijn zeer belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Leander Personal Training van u verzamelt via onze persoonlijke en digitale interactie met u, en hoe we die gegevens gebruiken.

Lees dienst-specifieke informatie in deze privacyverklaring, met aanvullende informatie over een aantal procedures. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en LPT, de hieronder vermelde LPT-diensten en op andere LPT-diensten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

SMART PROGRESS BVBA, met maatschappelijke zetel te Overzet 16, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0688.840.451, zaakvoerder Thomas Kumps (hierna “LPT”), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan LPT contacteren via thomas@leanderpersonaltraining.be of 0496/79 98 89.

1. Categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiksdoeleinde en rechtsgrond

In onderstaande tabel geven wij u een schematisch overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gebruiken en op welke juridische basis of rechtsgrond wij dit doen.

Categorieën persoonsgegevens Gebruiksdoeleinde Rechtsgrond
Identificatie -en betaalgegevens (voornaam, naam, emailadres, ondernemingsnummer, adresgegevens, telefoonnummer) We verzamelen deze persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren (bv. voor het aanmaken van een roostersoftware-account, het ontvangen van een factuur voor dienstverlening). Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
We verzamelen deze persoonsgegevens om aan klanten via email informatieve documenten en direct marketing te sturen die onze personal training ondersteunen (over eigen gelijkaardige producten en diensten). Gerechtvaardigd belang van LPT om haar klanten direct marketing en andere informatie per elektronisch bericht te sturen.
We verzamelen deze persoonsgegevens om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor de boekhouding van LPT Wettelijke verplichting
Naam, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer We verzamelen deze persoonsgegevens om aan prospecten direct marketing te sturen over onze diensten. Toestemming
Relevante trainingsgegevens zoals oefeningstype, intensiteit, volume en waarneembare of bevraagbare informatie zoals slaapkwaliteit of stresservaring We verzamelen deze persoonsgegevens om onze personal training op uw persoonlijke noden en wensen af te stemmen. Noodzaak voor uitvoering overeenkomst.
Gezondheidsgegevens (omtrekmaten en gewicht) We verzamelen deze persoonsgegevens om uw lichaamsprogressie bij te houden en onze dienstverlening bij te sturen om u van optimale resultaten te kunnen voorzien. Uitdrukkelijke toestemming
Persoonsgegevens verzameld door gebruik van cookies, bijvoorbeeld de door u bezochte webpagina’s, klikken op links en gespendeerde tijd per pagina op de website van LPT. Voor de doeleinden van deze privacyverklaring, waaronder ook om op uw interesse gebaseerde advertenties aan te bieden of om fraude tegen te gaan. Naar gelang het gaat om functionele of niet-functionele cookies is de rechtsgrond toestemming of gerechtvaardigd belang. Voor meer informatie over onder meer voor welke cookies wij uw toestemming vragen en hoe u bepaalde cookies kan weigeren/verwijderen, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen.

In bepaalde gevallen is de verwerking van persoonsgegevens een statutaire of contractuele verplichting; als u ons in deze gevallen de persoonsgegevens niet bezorgt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kan het zijn dat wij u de dienst niet kunnen leveren.

LPT gebruikt de gegevens die wij verzamelen uitsluitend voor onze bedrijfsvoering. We kunnen de gegevens gebruiken voor communicatie in dit verband, bijvoorbeeld voor het aanpassen van een afspraak of om u op de hoogte te houden van nieuws rond onze diensten. We gebruiken echter nooit persoonsgegevens uit mailverkeer, telefoongesprekken of videochats om u gerichte reclame te sturen.

2. Met wie deelt LPT uw persoonsgegevens

Wij springen zeer voorzichtig om met uw gegevens. LPT deelt deze gegevens uitsluitend met uw toestemming, indien nodig om een dienst te kunnen leveren, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit toelaatbaar is op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Volgende categorieën derden krijgen toegang tot uw persoonsgegevens:

–       Onze boekhouder Moore Stephens België

–       De leverancier van onze roostersoftware Virtuagym

–       De leverancier van onze dossiersoftware Monday

–       De leverancier van onze facturatiesoftware Teamleader

–       De leverancier van onze website- en e-mailsoftware Wix

3. Internationale doorgifte

LPT doet beroep op dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt LPT zich ertoe enkel verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien u hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met LPT aan de hand van de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring worden vermeld.

4. Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

I. Recht van toegang tot uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hiervan een kopie te verkrijgen.

II. Recht van verbetering van uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u meent dat persoonsgegevens die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten via (thomas@leanderpersonaltraining.be ) of ons webformulier.

III. Recht van wissing van uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer uw persoonsgegevens ten onrechte zijn verwerkt.

IV. Recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan; of wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de persoonsgegevens niet wil laten wissen;

V. Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

VI. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan LPT hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

VII. Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kan dit doen door uw voorkeuren meegeven via ons webformulier. Wij passen onze communicatie aan uw voorkeuren aan binnen de 30 dagen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven via de opt-out link die in elk direct marketing bericht wordt aangeboden.

IIX. Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

IX. Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

U heeft het recht om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met LPT via thomas@leanderpersonaltraining.be of via ons webformulier. We zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden telkens op veilige locaties en versleuteld opgeslagen.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

LPT bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u een optimale dienstverlening aan te bieden. Hiervoor gebruiken we een termijn van 12 maanden sinds uw laatste sessie of interactie met een van onze diensten. Indien u hier bezwaar tegen hebt en wenst dat uw gegevens vroeger verwijderd worden, helpen wij u met plezier verder binnen de 30 dagen na een communicatie via ons webformulier.

7. Wijziging van de privacyverklaring

LPT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De datum van laatste wijziging vindt u steeds bovenaan dit document. In geval van materiële wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen wij u een kennisgeving per e-mail sturen.